Sklep o sprejemu Odloka o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Srce Slovenije – prva obravnava