Sklep o izdaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Dragomelj