Sklep o sprejemu Odloka o štipendiranju v Občini Domžale – prva obravnava