Sklep o razrešitvi in imenovanju novega predstavnika Občine Domžale v Svet Javnega zavoda »Center za mlade Domžale«