Sklep o izdaji soglasja k razrešitvi direktorice Javnega zavoda »Center za mlade Domžale«