Sklep o seznanitvi s programsko zasnovo Javnega glasila »Slamnik«