Sklep o prenehanju funkcije namestnice članice Občinske volilne komisije in imenovanju novega namestnika člana