Sklep o prenehanju funkcije člana Občinske volilne komisije in imenovanje novega člana