Sklep o sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del ureditvenega območja »V9 -1 pod Tosamo jug« - prva obravnava