Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditveno območje »Lek Mengeš - Domžale« - prva obravnava