Sklep s stališčem Občine Domžale o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS