Sklep o potrditvi Investicijskega programa »Dom krajanov – Gasilski dom Studenec«