Sklep o imenovanju člana Občinske volilne komisije Občine Domžale