Sklep o imenovanju člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Domžale