Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale – prva obravnava