Sklep o sprejemu programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2016