Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda »Center za zaščito in reševanje Domžale«