Sklep o imenovanju novega namestnika članice Občinske volilne komisije Občine Domžale