Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega vzgojno-varstevenega zavoda "Vrtec Urša"