Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale