Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega zavoda "Center za zaščito in reševanje Domžale"