Sklep o imenovanju predstavnika Občine Domžale v Svet javnega zavoda "Center za zaščito in reševanje Domžale"