Sklep o imenovanju predstavnika Občine Domžale v Svet javnega socialno-varstvenega zavoda "Dom upokojencev Domžale"