Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale