Sklep o sprejemu načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leti 2024 in 2025