Sklep o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta

Predpisi, na katere predpis vpliva