Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva