Sklep o seznanitvi s programom dela in finančnim načrtom Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2018