Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva