Sklep o imenovanju novega predstavnika Občine Domžale v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Rodica

Predpisi, na katere predpis vpliva