Sklep o skupnem začetku izvajanja koncesije za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Predpisi, na katere predpis vpliva