Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe "Javna razsvetljava"

Predpisi, na katere predpis vpliva