Sklep o dopolnitvi Sklepa o razglasitvi športnih objektov za objekte občinskega pomena

Predpisi, na katere predpis vpliva