Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta otoka V 7 Helios Količevo in Program opremljanja stavbnih zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture za območje V 7 Helios Količevo – FC 14

Predpisi, na katere predpis vpliva