Sklep o sprejemu Programa opremljanja za območje Zazidalnega načrta D 12 - Bistra

Predpisi, na katere predpis vpliva