Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva