Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega vzgojno-varstvenega zavoda "Vrtec Domžale"

Predpisi, na katere predpis vpliva