Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega zavoda "Zavod za šport in rekreacijo Domžale"

Predpisi, na katere predpis vpliva