Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč - uradno prečiščeno besedilo

Predpisi, na katere predpis vpliva