Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine

Predpisi, na katere predpis vpliva