Sklep o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leti 2022 in 2023

Predpisi, na katere predpis vpliva