Sklep o deležu sredstev, ki se vrnejo upravičencem in deleža, ki se vrne v proračun Občine Domžale, načinu in merilih za ugotavljanje višine sorazmernih deležev vračila ter pogojih in rokih za vračanje deležev vloženih v telekomunikacijsko omrežje Občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva