Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva