Sklep o imenovanju delovnih teles Občinskega sveta Občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva