Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov

Predpisi, na katere predpis vpliva