Odlok o spremembi Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti ter volilnih enot za prve volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva