Odlok o številu članov svetov Krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve v Svete Krajevnih skupnosti v Občini Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva