Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za Poslovno cono Želodnik

Predpisi, na katere predpis vpliva