Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1988, in prostorskih sestavin Družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje nove občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva