Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1988 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, oboje dopolnitev 1996 za območje z oznako T 12 ob cesti

Predpisi, na katere predpis vpliva